กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายองอาจ เจริญนาน
ครู คศ.3

นางสาวชาลิณี ใจสุทธิ
ครู คศ.3

นางสาวรุ่งนภา กระสังข์
ครู คศ.2

นายสุพจน์ เจริญมรรค
ครู คศ.2