กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกนิษฐา บัวเผื่อน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวน้ำผึ้ง หฤทัย
ครูอัตราจ้าง