กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางวิไลวรรณ พุ่มเงิน
ครู คศ.3

นายธงธวัช กฤติยาธร
ครู คศ.2

นางสาวอรทัย เวียงแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวอริสา สวนโตนภาพันธ์
ครูอัตราจ้าง