กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางวิไลวรรณ พุ่มเงิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธงธวัช กฤติยาธร
ครู คศ.1

นางสาวอรทัย เวียงแก้ว
ครู คศ.2