นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565

นางสาวณัฐณิชา นันมา
ภาษาอังกฤษ
หัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565

นางสาวจินดาพร ยิ้มใย
ภาษาอังกฤษ

นางสาวปวีณา มาตวงศ์
ภาษาอังกฤษ

นางสาวอุบลวรรณ นพรัมภา
สังคมศึกษา