กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายพิชัย ธนะทรัพย์ทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางธิวตี การบุญ
ครู คศ.3