กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพิริยะ แสนเสนาะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสันทิศ ฟูสกุล
ครู คศ.3

นางสาวสุพรรษา โพธิมณี
ครู คศ.1

นางสาวปุญสิตา บรรจง
ครูผู้ช่วย