กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสันทิศ ฟูสกุล
ครู คศ.3

นายนิเวช อองละออ
ครู คศ.2