กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางลีลาวดี คชาบาล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศิริรัตน์ ชายคง
ครู คศ.3

นางชุติกาญจน์ หาญปราบ
ครู คศ.3

นางณิชาภัทร พรหมบรรดาโชค
ครู คศ.3

นายวรชัย โคตะมา
ครู คศ.3

นางนวลจันทร์ โคตะมา
ครู คศ.3

นางสาวพชรพร ธรรมวิญญู
ครู คศ.2

นางสาววไลพร สุขใส
ครูผู้ช่วย