กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางลีลาวดี คชาบาล
ครู คศ.2

นางณิชาภัทร พรหมบรรดาโชค
ครู คศ.3

นางศิริรัตน์ ชายคง
ครู คศ.3

นางสาวพชรพร ธรรมวิญญู
ครู คศ.2