กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวหยาดพิรุณ แจ่มศรีจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางศิริรัตน์ กิจชล
ครู คศ.3

นางวีชญา หอมถวิล
ครู คศ.3

นางศุภิสรา ศิริวิสุทธิรัตน์
ครู คศ.3

นางสาวธิดารัตน์ เทียนชัย
ครู คศ.1