กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวราลักษณ์ ชีพสมุทร
ครู คศ.3

นางวีชญา หอมถวิล
ครู คศ.3

นางชุติกาญจน์ หาญปราบ
ครู คศ.3

นางศุภิสรา ศิริวิสุทธิรัตน์
ครู คศ.3