กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางปุณณภา สงเคราะห์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางฉวีวรรณ แสงกะหนึ
ครู คศ.3

นางวัลรา ฟูสกุล
ครู คศ.3

นางวราลักษณ์ ชีพสมุทร
ครู คศ.3

นางสาวณัฐชยา แก้วขาว
ครู คศ.1

นายณรงค์เดช เกียรติเวช
ครูผู้ช่วย