ปฐมวัย

นางอรอนงค์ ศุภางค์จรัส
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางกาญธิมา อิ่มสกุล
ครู คศ.2

นางสาวบุญเกื้อ สมพันธ์
ครู คศ.1