พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางอรุณี บำรุงชน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (งบ สพป.เขต 1)

นางสาวศิริวรรณ เจริญสุข
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (งบ สพป.เขต 1)

นางสำราญ แคล้วคลาด
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (งบ สพป.เขต 1)

นางสาวสุดารัตน์ โคตะมา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (งบ สพป.เขต 1)

นางสาวนิษฐเนตร เลิศพิสุทธิการย์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (งบ อบจ.)

นางสาวมุขดา ทองยัง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (งบ อบจ.)

นางสาวดวงใจ ลุ่มไธสง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (งบ อบจ.)

นางสาวอริสา สวนโตนภาพันธ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (งบ อบจ.)

นายกิตติพงษ์ ปิตตามานัง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (งบ อบจ.)

นางสาวปนัดดา ธิวะโต
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (งบ อบจ.)

นางสาวโชติกา ละมุลมอญ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (งบ อบจ.)

นางสาวกัลยาณี พิมพกรรณ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (งบ อบจ.)