ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นายวรชัย โคตะมา
ครู คศ.3

นางฉวีวรรณ แสงกะหนึก
ครู คศ.3

นางธิวตี การบุญ
ครู คศ.3

นางศิริรัตน์ กิจชล
ครู คศ.3

นางสาวพชรพร ธรรมวิญญู
ครู คศ.2

นายพิริยะ แสนเสนาะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางนวลจันทร์ โคตะมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุพรรษา โพธิมณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายองอาจ เจริญนาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวณัฐชยา แก้วขาว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวธิดารัตน์ เทียนชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวน้ำผึ้ง หฤทัย
ครูอัตราจ้าง (งบโรงเรียน)