ระดับประถมศึกษา

นางวิไลวรรณ พุ่มเงิน
ครู คศ.3

นางวารี ศรีกระจิบ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางวราลักษณ์ ชีพสมุทร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางชุติกาญจน์ หาญปราบ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางณิชาภัทร พรหมบรรดาโชค
ครู คศ.3

นางปุณณภา สงเคราะห์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางศุภิสรา ศิริวิสุทธิรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางวัลรา ฟูสกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางลีลาวดี คชาบาล
ครู คศ.2

นางศิริรัตน์ ชายคง
ครู คศ.3

นายสันทิศ ฟูสกุล
ครู คศ.3

นางสาวชาลิณี ใจสุทธิ
ครู คศ.3

นายพิชัย ธนะทรัพย์ทอง
ครู คศ.3

นายธรรมศักดิ์ วงษ์ชีรี
ครู คศ.2

นางสาวอรทัย เวียงแก้ว
ครู คศ.2

นางวลัยรัตน์ ประคองศรี
ครู คศ.3

นางสาวกนิษฐา บัวเผื่อน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวหยาดพิรุณ แจ่มศรีจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายธงธวัช กฤตยาธร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางวีชญา หอมถวิล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวรุ่งนภา กระสังข์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายสุพจน์ เจริญมรรค
ครู คศ.2

นางสาววไลพร สุขใส
ครูผู้ช่วย

นางสาวปุญสิตา บรรจง
ครูผู้ช่วย

นางสาวกานดา สำราญชื่น
พนักงานราชการ

นายณรงค์เดช เกียรติเวช
ครูผู้ช่วย