การศึกษาพิเศษเรียนร่วม

นางละเอียด ธนะทรัพย์ทอง
ครู คศ.3
หัวหน้าการศึกษาพิเศษเรียนร่วม

นางสาวกมลชนก จุ้ยถนอม
ครู คศ.2

นายถนอมศักดิ์ นาคนวน
ครู คศ.1

นางสาวชวนพิศ เอียดมาก
ครู คศ.1

นายทัศนัย ขวนขวาย
ครู คศ.1

นางสาววรัญญา สุขาจิตต์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอลิษา ถาวรสาลี
พนักงานราชการ