อาคารสถานที่
อาคารจันท์กระพ้อ
อาคารจันท์กระพ้อ
 

อาคารจันท์จรัส
อาคารจันท์จรัส
 

อาคารจันท์กระจ่าง
อาคารจันท์กระจ่าง
 

อาคารจันท์ฉาย
อาคารจันท์ฉาย
 

ห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก
ห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก
 

อาคารอเนกประสงค์
อาคารอเนกประสงค์
 

โรงอาหาร
โรงอาหาร