อิติปิโส
อิติปิโส

 
ตังโข ปาณะภะคะวันตังเอวัง กัลยาโณ กิตติสัทโท อัพภุขะโต 
อิติปิโส ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู

อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ 

สัตถา เทวะมะนุสสานัง 

พุทโธ  ภะคะวาติ