พาหุง
พาหุง

 
บทสวดพาหุง (พุทธชัยมงคลคาถา)
 
๑. พาหุงสะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง 
เมื่อพญามารเนรมิตแขนมากเป็นพัน ถืออาวุธในมือ
 
คิริเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ขี่ช้างคิริเมขละ สะพรึบพร้อมด้วยกองทัพอันน่าสะพรึงกลัว

ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
พระจอมมุนีทรงชนะด้วยทานบารมีเป็นต้นอันชอบธรรม

ตันเตชะสา ภะวะ ตุเม* ชะยะมังคะลานิ
ด้วยพระเดชนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้า

๒. มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
เมื่ออาฬวกยักษ์ผู้ดุร้าย หยาบช้า และโหดเหึ้ยม
 
โฆรัง ปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
เข้ามาราวีตลอดทั้งคืนยิ่งกว่าพญามาร
 
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
พระจอมมุนีทรงชนะด้วยการใช้พระขันติเป็นอุบายสั่งสอน
 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ
ด้วยพระเดชนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้า

๓. นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
เมื่อพญาช้างนาฬาคิรีตกมันหนักดุร้ายเหลือ
 
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
แล่นเข้ามาราวกับไฟไหม้ป่า ดุจจักราวุธ เหมือนฟ้าผ่า
 
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
พระจอมมุนีทรงชนะด้วยน้ำพระเมตตา
 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ.
ด้วยพระเดชนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้า

๔. อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะ สุทารุณันตัง
เมื่อโจรองคุลีมารผู้ดุร้าย ถือดาบเงื้อง่า
 
ธาวัง ติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
วิ่งไล่ติดตามไปเป็นหนทาง ๓ โยชน์
 
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
พระจอมมุนีทรงชนะด้วยการบันดาลอิทธิฤทธิ์
 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ.
ด้วยพระเดชนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้า

๕. กัคตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
เมื่อนางจิญจาเอาผ้าห่อไม้ทำเป็นท้องเหมือนหญิงมีครรภ์

จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
กล่าวคำใส่ร้ายในท่ามกลางหมู่ชน
 
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
พระจอมมุนีทรงชนะด้วยความสงบนิ่งอันประเสริฐ
 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ.
ด้วยพระเดชนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้า

๖. สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
เมื่อสัจจกนิครนถ์ละทิ้งความจริงแท้ ชูธงประกาศความเห็นของตนว่าถูกต้อง
 
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
เป็นผู้มืดบอดอย่างยิ่ง ประสงค์จะโต้คารม

ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
พระจอมมุนีทรงชนะด้วยพระปัญูญูาดุจประทีปอันโชติช่วง

ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ.
ด้วยพระเดชนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้า

๗. นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
เมื่อนั้นโทปนันทนาคราชผู้หลงผิด แผ่อิทธิฤทธิ์ใหญ่
 
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
พระจอมมุนีโปรดให้พระเถระพุทธบุตรผู้ประเสริฐไปปราบ
 
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ทรงชนะด้วยการแสดงอิทธิฤทธิ์
 
ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ.
ด้วยพระเดชนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้า

๘. ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
เมื่อพรหมนามว่าพกะ ผู้บริสุทธิ์ ผ่องใส มีฤทธิ์ มีหัตถ์
 
พรัหมัง** วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ถูกงูคือมิจฉาทิฏฐิขบกัดแล้ว

ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
พระจอมมุนีทรงชนะด้วยพระญาณโอสถ

ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ.
ด้วยพระเดชนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้า

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถาโย
วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะ เนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถิ ภะวันตุ เม*
ขอจงมีสรรพมงคล ขอปวงเทวดาจงคุ้มครอง ขอข้าพเจ้าจงมีความสวัสดีด้วยพุทธานุภาพทั้งปวงเสมอ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถิ ภะวันตุ เม*
ขอจงมีสรรพมงคล ขอปวงเทวดาจงคุ้มครอง ขอข้าพเจ้าจงมีความสวัสดีด้วยธรรมานุภาพทั้งปวงเสมอ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถิ ภะวันตุ เม*
ขอจงมีสรรพมงคล ขอปวงเทวดาจงคุ้มครอง ขอข้าพเจ้าจงมีความสวัสดีด้วยสังฆานุภาพทั้งปวงเสมอ