นะโม ตัสสะ
นะโม ตัสสะ
 
 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต

ขอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น

อะระหะโต

ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส

สัมมาสัมพุทธัสสะ

ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง   (สามครั้ง)

 
ตังโข ปาณะภะคะวันตังเอวัง กัลยาโณ กิตติสัทโท อัพภุขะโต

ก็กิตติศัพท์อันงาม ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ได้ฟุ้งไปแล้วดั่งนี้ว่า

อิติปิโส ภะคะวา

เพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น

อะระหัง

เป็นผู้ไกลจากกิเลส

สัมมาสัมพุทโธ

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

วิชชาจะระณะสัมปันโน

เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชา

และจะระณะสุขโต

เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี

โลกะวิทู

เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง

อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ

เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่าง ไม่มีใคร ยิ่งกว่า

สัตถา เทวะมะนุสสานัง

เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

พุทโธ

เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม

ภะคะวาติ
เป็นผู้มีความเจริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดั่งนี้...แล