คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

พ.ศ.2559 - 2564

 

1. นายจิระพัชร์  รัตนธรรมสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการ กำนันตำบลจันทนิมิต
2. นางสาวกุลนิษฐ์  เจริญพร ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียน
3. นายถนอมศักดิ์  นาคนวน ผู้แทนครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ
4. นางพรทิพย์  ศิริเจริญธรรม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
5. นายรัศมี  เผ่าสีหา ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ต.จันทนิมิต
6. นายกฤติกร  ยอดสร้อย ผู้แทนศิษย์เก่า ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ต.จันทนิมิต
7. พระครูปลัดเมธีวัฒน์ (สละ เขียวขจี) กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ พระวัดจันทนาราม
8. พระปลัดประดิษฐ์  สารตฺถิโถ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา พระวัดจันทนาราม
9. นายประวิทย์ ศรีสุขวรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกเทศบาลเมืองจันทนิมิต
10. นายวรวรรชก์  ทำสวน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.จันทนิมิต
11. นายกิตติพันธ์  เกี้ยงกรแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกเทศบาลเมืองจันทนิมิต
12. นายนพดล  สายคงดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.จันทนิมิต
13. นายสมศักดิ์  พงษ์งาม   ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.จันทนิมิต
14. นายสวัสดิ์  ย่อทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานชุมชน ย่อยที่ 1
15. นางสาวพรทิพย์  ตรีสกุลวงษ์ กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ