ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลา
1 นายจอง ศิริวิสุทธิรัตน์ รักษาการครูใหญ่ 30 พ.ค. 2479 – 30 มิ.ย.2480
2 นายแก้ว สหายแก้ว ครูใหญ่ 3 ก.ค. 2480 – 30 เม.ย. 2484
3 นางสาวสายสวาท ธีรนันท์ รักษาการครูใหญ่ 1 พ.ค. 2584 – 30 มิ.ย.2484
4 นายมนัส จันทมาลี ครูใหญ่ 2 ก.ค. 2484 – 31 ส.ค. 2501
5 นายแช่ม จันทอุทัย ครูใหญ่ 1 ก.ย. 2501 – 5 ก.ค. 2509
6 นางรจิต เจนจัดการ ครูใหญ่ 1 ม.ค. 2510 – 1 มี.ค. 2525
7 นางสาวศิวทิพย์ เหล่าสัมฤทธิ์ ครูใหญ่ 27 พ.ค. 2525 – 18 พ.ค. 2526
8 นายอวยชัย ดีประชา ครูใหญ่ 19 พ.ค. 2526 – 19 ม.ค. 2527
อาจารย์ใหญ่ 20 ม.ค. 2527 – 23 ธ.ค. 2537
ผู้อำนวยการ 24 ธ.ค. 2537 – 16 ธ.ค. 2540
9 นายเทียม สามงาม ผู้อำนวยการ 17 ธ.ค. 2540 – 28 ก.ย. 2543
10 นายธงไชย บุญเรือง รักษาการผู้อำนวยการ 3 ต.ค. 2543 – 4 ก.พ. 2544
11 นายชูศักดิ์ เหล่ามีสุข ผู้อำนวยการ 5 ก.พ. 2544 – 23 เม.ย. 2550
12 นายประวิทย์ บูรณโกศล ผู้อำนวยการ 26 เม.ย. 2550 – 30 ก.ย.2558
13 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รักษาการผู้อำนวยการ 1 ตุลาคม – 8 พ.ย. 2558
14 นายวุฒิชัย คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการ 9 พ.ย. 2558 – 30 ก.ย.2563
15 นายนิเวช อองละออ รักษาการผู้อำนวยการ 1 ต.ค.2563 - 27 ต.ค. 2563
16 ดร.พรทิพย์ ตรีสกุลวงษ์ ผู้อำนวยการ 28 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน