พันธกิจ
พันธกิจ

พันธกิจโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)

 
       
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษสู่สังคมให้มีคุณภาพ

    2.ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยม และคุณธรรม 12 ประการ
    3.พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยนวัตกรรม ”ลูกรักโมเดล” โดยใช้กระบวนการ 7 ขั้นตอน
    4.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนและเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา
    5. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเชิงพหุปัญญาให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21