วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญาโรงเรียน


วิสัยทัศน์

 

 “ พัฒนาการศึกษาแบบเรียนรวมและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษสู่สังคมในศตวรรษที่ 21”

 


ปรัชญาโรงเรียน

 

 
       "ปญฺญา โลกสมฺมิ ปชฺโชโต"
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก