ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)


ประวัติโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
 
            โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2479 
ตั้งอยู่ 1/2 หมู่ 9 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี  มีเขตพื้นที่บริการรวม 8 หมู่บ้าน ดังนี้
ม.1 – 5, 8, 9 ตำบลจันทนิมิต และหมู่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
มีเนื้อที่รวม  3 ไร่ 3 งาน
  

            อาคารโรงเรียนเดิมเป็นเรือนไม้ปั้นหยา 2 ชั้น  มีนักเรียนครั้งแรกจำนวน 130 คน ต่อมาโรงเรียนได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กศส.) ได้สร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/2529 จำนวน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน และได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนต่าง ๆ เรื่อยมาจน พ.ศ. 2529 รวมมีอาคารเรียน 4 อาคาร ปีพ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแปลญัตติ โดย ส.ส. ธวัธชัย  อานามพงษ์, ส.ส. พงษ์เวช เวชชาชีวะ และส.ส.ยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา ได้ก่อสร้างอาคารเอเนกประสงค์ (อาคารโดม) อาคารโรงอาหาร ในปี พ.ศ. 2553  ต่อมาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในการก่อสร้างห้องเรียนคู่ขนานและในปี พ.ศ. 2557 ปัจจุบันโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) มีอาคารเรียนและอาคารประกอบจำนวน 5 อาคาร มีห้องเรียนทั้งหมด 28 ห้องเรียน มีนักเรียน 417  คน ครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 63 คน 

 
              เปิดสอน  3 ระดับ    คือ 1.ระดับชั้นปฐมวัย  2.ระดับประถมศึกษา 3.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   
                            2 ประเภท คือ 1.จัดการเรียนการสอนปกติ 
                                                2.จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม

          มีผู้บริหารดำรงตำแหน่งมาแล้วจำนวน 15 คน ปัจจุบัน นางสาวพรทิพย์ ตรีสกุลวงษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) มีนางเมตตา ภัทราภรณ์ไพบูลย์ เป็นรองผู้อำนวยการ มีครูประจำการจำนวน 45 คน อัตราจ้าง 1 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการงบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการงบองค์การบริหารส่วนจังหวัด สนับสนุน 9 คน 
 
         สีประจำโรงเรียน    “เขียว – เหลือง”   
                                        สีเขียว    หมายถึง   ความอ่อนโยน  ความรัก  ความเมตตาและมิตรภาพที่ดี
                                        สีเหลือง  หมายถึง   ความมีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดี
          ปรัชญาโรงเรียน  “ปญฺญา โลกสมฺมิ ปชฺโชโต  "ปัญญาคือแสงสว่างในโลก”
          คำขวัญโรงเรียน  “เรียนดี  มีวินัย น้ำใจนักกีฬา”    
          อัตลักษณ์             “ยิ้มง่าย  ไหว้สวย”
          เอกลักษณ์             “จัดการศึกษาเรียนรวมอย่างมีคุณภาพ”
          วิสัยทัศน์               “พัฒนาการศึกษาแบบเรียนรวมและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษสู่สังคม
                                        ในศตวรรษที่ 21”

          พันธกิจ
 
          1.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษสู่สังคมให้
             มีคุณภาพ
          2.ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยม และคุณธรรม 12 ประการ
          3.พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
             ประสิทธิภาพ ด้วยนวัตกรรม ”ลูกรักโมเดล” โดยใช้กระบวนการ 7 ขั้นตอน
          4.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการมีส่วนร่วมของ
              ผู้ปกครอง ชุมชนและเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา
          5.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเชิงพหุปัญญาให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
             ในศตวรรษที่ 21
 
 
การติดต่อ 

ที่ตั้ง 1/2 ม. 9 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
โทร. 039-321662 โทรสาร 039-325904
E-mail chantanaram@gmail.com Website www.watchanschool.com