เป้าหมาย
เป้าหมาย
เป้าหมายโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)
 
1. เด็กปฐมวัยและนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการพัฒนาตามวัย ตามศักยภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. ประชากรวัยเรียน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาความรู้และนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
และปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ
4. โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดี
5. ร้อยละของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ผ่านการประเมินตามแผน  IEP