นโยบาย
นโยบาย
นโยบายโรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)

                    1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นโรงเรียนเรียนรวม ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความเหมาะสมกับการจัดการศึกษาทั้งด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงให้เกิดความมั่นคง และปลอดภัย ภายใต้ข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้องและเหมาะสม มีการบริหารและปฏิบัติงานที่เป็นเอกภาพ เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
                    2. พัฒนาและส่งเสริมทักษะความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านองค์ความรู้ในวิชาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลง ทักษะด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษาเพื่อนำข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาตนเอง เพื่อส่งต่อในการเป็นครูในศตวรรษที่ 21 และสามารถส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
                     3. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ที่เป็นศักยภาพชัดเจนและศักยภาพซ่อนเร้นของผู้เรียนทุกคน ทั้งนักเรียนภาคปกติและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม ด้วยวิธีการศึกษาวิจัยอย่างถูกต้องและถูกวิธี เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สามารถนำไปต่อยอดในการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ โดยแนวคือ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  
                     4. พัฒนาและส่งเสริมระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีการจัดหาอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ อย่างเหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน มีระบบการดำเนินงานที่ชัดเจนในการจัดหา การใช้ประโยชน์และการดูแลบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
                     5. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศในโรงเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ (รวดเร็วและทันเวลา) ได้แก่การรายงานข้อมูลต่าง ๆ การสื่อสารเพื่อการบริหารงานการใช้ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา และการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                     6. พัฒนาอาคารสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่แท้จริง โดยมีพัฒนาห้องเรียน ห้องพิเศษ อาคารเรียน อาคารประกอบ และสถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้เกิดความสวยงาม สะอาดเป็นระเบียบ เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท มีการสร้างสรรค์ให้พื้นที่ต่าง ๆ เป็นพื้นที่ที่ช่วยสื่อสารความรู้ ความเข้าใจต่าง ๆ แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน และชุมชน ได้รับรู้รับทราบอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพให้มากที่สุด ด้วยแนวคิด “โรงเรียนคือแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ”
                    7. รักษ์เก่าเล่าเรื่อง รุ่งเรืองพัฒนา รักษาและต่อยอด คือการอนุรักษ์แนวคิดที่เป็นจุดเริ่มต้นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีประวัติศาสตร์ และพัฒนาการมายาวนาน ทั้งวัฒนธรรมประเพณี ค่านิยมที่ดีงามของชุมชน ได้แก่ การสืบสานต่อยอดการจัดประเพณีลอยกระทงประจำปี  โดยโรงเรียนได้ร่วมมือกับวัดจันทนารามซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมวันลอยกระทงของจังหวัดจันทบุรี คณะครูร่วมกันทำกระทงเพื่อจำหน่ายและมอบเงินทั้งหมดให้แก่วัดจันทนาราม อีกทั้งได้สืบสานการจัดทำกระทงใบตองให้นักเรียนได้เรียนรู้อีกด้วย  นอกจากนั้นวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณค่าจากบุคลากรรุ่นก่อน ได้แก่การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิเศษเรียนรวมให้แก่ครูรุ่นหลัง ๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การดูแลนักเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ได้มีการเชื่อมประสานแนวคิด วิธีการ ระหว่างองค์ความรู้ของคนรุ่นเก่า และด้วยความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่ ทำให้การถอดบทเรียนจากประสบการณ์และขยายผลได้เร็วขึ้น  อีกทั้งยังสามารถดำรงคุณค่าและอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้คู่กับคนไทยตลอดไปอย่างยั่งยืน